Bún dọc mùng sườn giò sống home made

Bảy cây dọc mùng, sáu đồng Úc, chưa kể tiền tàu xe.

Thiếu mỗi quả dọc, đành dùng tai chua

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s